Przejdź do treści

Upiąć » Umowa o ofertę publiczną

Umowa o ofertę publiczną

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „SPÓŁKA BOOKMAKINGOWA „PIN-UP”, działająca zgodnie z Licencją na prowadzenie działalności w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych w kasynie w Internecie, wydaną w dniu 20 kwietnia 2021 r. na podstawie decyzji Komisji Regulacji Hazardu oraz Loterie nr 137 z dnia 05.04.2021 r., Zezwolenia na organizowanie i prowadzenie działalności bukmacherskiej z dnia 28.12.2022 r., wydane zgodnie z decyzją Komisji Regulacyjnej ds. gier hazardowych i loterii o wydaniu zezwolenia nr 433 z dnia 13.12.2022 r. 2022 (zwany dalej „Organizatorem”), z jednej strony, a osobą fizyczną, która w chwili zawarcia niniejszej Umowy o udział w grze hazardowej (zwanej dalej „Umową”), poprzez przyjęcie publicznego oferta (oferta), ukończyła 21 lat, posiada pełną zdolność cywilną, nie jest wpisana do Rejestru osób, które ograniczyły dostęp do zakładów gier hazardowych i/lub udziału w grach hazardowych i na własne żądanie korzysta ze strony internetowej Organizatora pin-up .site (zwana dalej „Serwisem”) i/lub aplikacją mobilną Pin Up (zwaną dalej „Aplikacją mobilną”) do udziału w grach hazardowych (zwaną dalej „Graczem”), z drugiej strony (zwane dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”), zawarły niniejszą Umowę w następujących kwestiach:

1. Terminy i definicje

Akceptacja - wyrażenie przez Gracza pełnej i bezwarunkowej zgody na zawarcie niniejszej Umowy w całości, poprzez rejestrację na Stronie Organizatora i utworzenie konta klienta gracza.

Hazardem jest każda gra, w której warunkiem uczestnictwa jest postawienie przez Gracza zakładu uprawniającego do otrzymania wygranej (nagrody), której prawdopodobieństwo otrzymania i wielkość zależą całkowicie lub częściowo od przypadku, a także wiedzy i umiejętności Gracza.

Odpowiedzialna gra to podstawowa zasada organizowania i prowadzenia gier hazardowych, która przewiduje wdrożenie przez organizatorów gier hazardowych środków zapobiegających i minimalizujących negatywne konsekwencje uczestnictwa jednostki w grach hazardowych, a także środków mających na celu organizowanie samoograniczenia i samokontroli dla graczy.

Strona internetowa Organizatora to witryna internetowa będąca własnością Organizatora i posiadająca adres internetowy pin-up.site, za pośrednictwem której Organizator świadczy usługi w zakresie organizowania i prowadzenia gier hazardowych w Internecie. Na potrzeby niniejszej Umowy przez Stronę Organizatora rozumie się także aplikację mobilną Pin Up.

Wygrana (nagroda) - fundusze, majątek, prawa majątkowe, które mają zostać wypłacone (wydane) graczowi w przypadku wygranej w grze hazardowej zgodnie z opublikowanymi zasadami takiej gry hazardowej.
Gracz to osoba fizyczna, która w chwili uczestnictwa w grach hazardowych ukończyła 21 lat, jest zdolna do czynności prawnych, nie figuruje w Rejestrze osób, dla których dostęp do zakładów gier hazardowych i/lub udział w grach hazardowych jest ograniczony, i która dobrowolnie uczestniczy w grach hazardowych.

Konto klienta gracza (konto osobiste) jest częścią systemu internetowego organizatora gier hazardowych, która dostarcza Graczowi pełnych informacji o jego działaniach, umowach zawartych z organizatorem gier hazardowych, saldzie substytutów pieniądza elektronicznego, a także zawiera informacje niezbędne do identyfikacji Gracza.

Aplikacja mobilna Pin-Up to program komputerowy (oprogramowanie) przeznaczony do pracy na urządzeniach mobilnych, za pomocą którego realizowane są czynności związane z organizowaniem i prowadzeniem gier hazardowych za pośrednictwem systemu internetowego. Na potrzeby niniejszej Umowy używane jest ogólne pojęcie „Strona Internetowa Organizatora”.

Organizator gier hazardowych/Organizator – osoba prawna, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „SPÓŁKA BOOKMAKINGOWA „PIN-UP”, która na podstawie uzyskanych licencji prowadzi działalność gospodarczą w zakresie organizowania i prowadzenia gier hazardowych w kasynie w Internecie, organizowania i prowadzenia działalności bukmacherskiej zgodnie z Ustawą Ukrainy „O państwowych regulacjach działalności związanej z organizacją i prowadzeniem gier hazardowych”.

Oferta – oferta Organizatora skierowana do Gracza dotycząca zawarcia niniejszej Umowy o udział w grze hazardowej, na zasadach określonych w Umowie, która jest zamieszczona na Stronie Internetowej Organizatora.

Regulamin Organizatora – Regulamin Organizatora gier hazardowych w kasynie w Internecie i działalności bukmacherskiej, zasady prowadzenia gier hazardowych w kasynie w Internecie, zasady uczestnictwa w zakładach bukmacherskich, zasady uprawiania sportu, zamieszczone na stronie internetowej Organizatora pin-up.site.

Rejestr osób, które mają ograniczony dostęp do zakładów gier hazardowych i/lub udział w grach hazardowych, jest bazą danych zawierającą informacje o osobach, które zgodnie ze złożonymi wnioskami lub decyzją sądu mają zakaz odwiedzania zakładów gier i uczestniczenia w grach hazardowych.

Zakład – gotówka lub substytut hrywny, przekazywana przez gracza organizatorowi gry hazardowej, jest warunkiem wzięcia udziału w grze hazardowej i od jej wielkości, zgodnie z regulaminem takiego zakładu, gra hazardowa, ustalana jest wielkość wygranej (nagrody).

Wszystkie pozostałe definicje i terminy stosowane są w niniejszej Umowie zgodnie z ich definicjami i brzmieniem zgodnym z Regulaminem Organizatora oraz wymogami obowiązującego ustawodawstwa Ukrainy.

2. Postanowienia przedmiotowe i ogólne

2.1 Niniejsza Umowa o Ofertę Publiczną (Umowa o uczestnictwo w grach hazardowych) jest umową o przyłączenie w rozumieniu art. 634 Kodeksu cywilnego Ukrainy i może zostać zawarta jedynie poprzez przyłączenie się do niej drugiej strony w całości.

2.2 Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy Organizator oferuje usługi w zakresie organizowania i prowadzenia gier hazardowych w kasynie w Internecie, organizowania i przeprowadzania zakładów bukmacherskich za pośrednictwem Strony Internetowej Organizatora (zwane dalej również Usługami), a Gracz, po zarejestrowaniu się na na Stronie Internetowej Organizatora, ma możliwość zawierania zakładów i wzięcia udziału w grach hazardowych na Stronie Internetowej Organizatora, zgodnie z Regulaminem Organizatora.

2.3 Gracz rejestrując się na Stronie Internetowej Organizatora potwierdza, że akceptuje warunki niniejszej Umowy, a także zapoznał się z Regulaminem, Polityką Prywatności, Programem Lojalnościowym oraz innymi dokumentami i politykami Organizatora zamieszczonymi na Stronie Internetowej Organizatora, oraz wyraża zgodę na ich pełne przestrzeganie. Umowę o udział w grze hazardowej uważa się za zawartą z chwilą przyjęcia przez Organizatora zakładu hazardowego od gracza.

2.4. Aby się zarejestrować, Gracz musi poprawnie i całkowicie wypełnić wszystkie wymagane pola odpowiedniego wniosku na Stronie Internetowej Organizatora w wymaganej formie. Formularz zawiera zarówno dane osobowe Gracza, jak i dodatkowe (niespersonalizowane) dane niezbędne do dalszej identyfikacji przy przywracaniu dostępu do konta osobistego. Aby utworzyć konto klienta gracza w systemie Organizatora i wziąć udział w grach hazardowych, Gracz musi przejść procedurę identyfikacyjną (weryfikację, ustalenie danych) zgodnie z wymogami obowiązującego prawa i Regulaminu Organizatora.

2.5. Regulamin prowadzenia gier hazardowych w kasynie w Internecie, zasady uczestniczenia w zakładach bukmacherskich oraz zasady uprawiania sportu określają szczególne zasady i warunki udziału w danej grze (zakładzie) i są publikowane na Stronie Internetowej Organizatora. Fakt zawarcia zakładu potwierdza zapoznanie się i akceptację przez Gracza Regulaminu Organizatora oraz warunków uczestnictwa w konkretnej grze (parze).

2.6 Gracz gwarantuje, że w chwili zawarcia niniejszej Umowy ukończył 21 lat, posiada pełną zdolność cywilną i nie figuruje w Rejestrze Osób, dla których dostęp do zakładów gier hazardowych i/lub udział w grach hazardowych jest ograniczony, oraz że na jego na własną prośbę wchodzi w niniejszą Umowę, a jego wola jest wolna i odpowiada jego woli wewnętrznej. Gracz gwarantuje, że nie jest pod wpływem narkotyków lub alkoholu i nie ma innych ograniczeń prawnych w zakresie zawarcia niniejszej Umowy i uczestniczenia w grach hazardowych.

2.7. Jeżeli Gracz, pomimo zakazu ustanowionego przez obowiązujące przepisy prawa, a także niniejszą Umowę i Regulamin Organizatora, wziął udział w grze hazardowej, umowa o udział w grze hazardowej zawarta pomiędzy Organizatorem a takim Graczem jest nieważna, oraz wypłata (wydanie) wygranych (nagród)) nie jest realizowana w ramach takiej umowy.

2.8. Jeżeli Gracz nie zgadza się z warunkami niniejszej Umowy i/lub Regulaminem Organizatora, zobowiązany jest zaprzestać korzystania ze Strony Internetowej Organizatora.

2.9. Organizator potwierdza, że ma prawo do prowadzenia działalności związanej z organizacją i prowadzeniem gier hazardowych na podstawie licencji i zgodnie z wymogami Ustawy Ukrainy „W sprawie państwowych regulacji działalności w zakresie organizacji i prowadzenia gier hazardowych. ”

2.10 Strony postanawiają, że niniejsza Umowa ma moc prawną, jest dla Stron wiążąca i nie wymaga dalszego podpisania przez Strony w formie papierowej lub elektronicznej.

2.11 Organizator ma prawo dokonać zmian w niniejszej Umowie bez uprzedniego osobistego pisemnego powiadomienia Graczy. O dokonanych zmianach Gracze powiadamiani są poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Stronie Internetowej Organizatora.

2.12 Wszelkie gry hazardowe w kasynie internetowym prowadzone są według ustalonych zasad. Tryb i termin zawierania zakładów na udział w grze hazardowej, ich wielkość, tryb ustalania wyniku gry hazardowej, warunki płatności oraz tryb obliczania wysokości wygranej (nagrody) w każdej z gier hazardowych Organizatora określane są określone w zasadach danej gry hazardowej, które są zamieszczone na Stronie Internetowej Organizatora i/lub w menu danej gry.