Məzmuna keçin

Sancaqlamaq » İctimai təklif müqaviləsi

İctimai təklif müqaviləsi

Qumar Oyunlarının Tənzimlənməsi Komissiyasının qərarı əsasında 20 aprel 2021-ci il tarixdə verilmiş İnternetdə kazino qumar oyunlarının təşkili və keçirilməsi üzrə fəaliyyət göstərmək üçün Lisenziyaya uyğun fəaliyyət göstərən "BUKMEK ŞİRKƏTİ "PİN-UP" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ və Lotereyalar 04.05.2021-ci il tarixli 137 nömrəli, Qumar və Lotereyaların Tənzimlənməsi Komissiyasının 12/13 tarixli 433 nömrəli lisenziyanın verilməsinə dair qərarına əsasən verilmiş bukmeker fəaliyyətinin təşkili və aparılması üçün 28.12.2022-ci il tarixli lisenziyalar. 2022 (bundan sonra “Təşkilatçı” adlandırılacaq), bir tərəfdən, qumar oyununda iştirakla bağlı bu Müqaviləni bağlayan zaman (bundan sonra “Müqavilə” adlandırılacaq) ictimai rəyi qəbul etməklə təklif (təklif), 21 yaşına çatmış, tam mülki fəaliyyət qabiliyyətinə malik olan, qumar obyektlərinə girişi və/və ya qumarda iştirakını məhdudlaşdıran şəxslərin Reyestrində olmayan və öz xahişi ilə Təşkilatçının internet səhifəsində pin-up-dan istifadə edən Digər tərəfdən qumarda iştirak üçün .sayt (bundan sonra “Veb sayt”) və/və ya Pin Up mobil proqramı (bundan sonra “Mobil Proqram”) (bundan sonra birlikdə “Tərəflər” və hər biri ayrı-ayrılıqda “Tərəf” adlandırılacaq) bu Sazişi aşağıdakılar barədə bağlamışlar:

1. Terminlər və təriflər

Qəbul - Təşkilatçının Veb-saytında qeydiyyatdan keçərək və oyunçunun müştəri hesabını yaratmaqla bu Müqaviləyə tam şəkildə daxil olmaq üçün Oyunçunun tam və qeyd-şərtsiz razılığının təmin edilməsi.

Qumar hər hansı bir oyundur ki, burada iştirak şərti Oyunçunun ona uduş (mükafat) almaq hüququ verən mərc etməsidir, alınma ehtimalı və ölçüsü tamamilə və ya qismən şansdan, habelə bilik və bacarıqlarından asılıdır. Oyunçunun.

Məsuliyyətli oyun qumar oyunlarının təşkili və keçirilməsinin əsas prinsipidir, qumar oyunlarının təşkilatçıları tərəfindən fiziki şəxsin qumarda iştirakının mənfi nəticələrinin qarşısının alınması və minimuma endirilməsi üçün tədbirlərin, habelə özünü məhdudlaşdırmanın və özünə nəzarətin təşkilinə yönəlmiş tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. oyunçular üçün.

Təşkilatçının veb-saytı Təşkilatçıya məxsus olan və pin-up.site internet ünvanına malik olan vebsaytdır, onun vasitəsilə Təşkilatçı İnternetdə qumar oyunlarının təşkili və keçirilməsi üçün xidmətlər təqdim edir. Bu Müqavilənin məqsədləri üçün Təşkilatçının Veb-saytı termini həm də Pin Up mobil tətbiqini ifadə edir.

Uduş (mükafat) - bu cür qumar oyununun dərc edilmiş qaydalarına uyğun olaraq qumar oyununda qalib gəldiyi təqdirdə oyunçuya ödənilməli (veriləcək) vəsait, əmlak, əmlak hüquqları.
Oyunçu qumarda iştirak edərkən 21 yaşına çatmış, qanuni fəaliyyət qabiliyyətinə malik olan, qumar obyektlərinə girişi və/və ya qumarda iştirakı məhdudlaşdırılan Şəxslərin Reyestrində olmayan və könüllü olaraq qumarda iştirak edir.

Oyunçunun müştəri hesabı (şəxsi kabinet) Oyunçuya öz hərəkətləri, qumar oyununun təşkilatçısı ilə bağlanmış müqavilələr, elektron pul əvəzedicilərinin qalığı haqqında tam məlumat verən, həmçinin məlumatları özündə əks etdirən qumar təşkilatçısının onlayn sisteminin bir hissəsidir. Oyunçunu müəyyən etmək lazımdır.

Pin-Up mobil proqramı mobil cihazlarda işləmək üçün nəzərdə tutulmuş kompüter proqramıdır (proqram təminatı), onun köməyi ilə onlayn sistem vasitəsilə qumar oyunlarının təşkili və keçirilməsi üzrə fəaliyyətlər həyata keçirilir. Bu Müqavilənin məqsədləri üçün "Təşkilatçının Veb-saytı" ümumi terminindən istifadə olunur.

Qumar oyunlarının təşkilatçısı / Təşkilatçı - hüquqi şəxs, "BUKMEK ŞİRKƏTİ "PİN-UP" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti, aldığı lisenziyalar əsasında internetdə kazino qumar oyunlarının təşkili və keçirilməsi, bukmeker fəaliyyətinin təşkili və aparılması sahəsində təsərrüfat fəaliyyətini həyata keçirir. "Qumar oyunlarının təşkili və keçirilməsi ilə bağlı fəaliyyətin dövlət tənzimlənməsi haqqında" Ukrayna Qanununa uyğun olaraq.

Təklif - Təşkilatçının Veb saytında yerləşdirilən Müqavilədə müəyyən edilmiş şərtlərlə qumar oyununda iştirakla bağlı bu Müqaviləni bağlamaq üçün Oyunçuya təklifi.

Təşkilatçının Qaydaları - İnternetdə kazino qumarının Təşkilatçısının qaydaları və bukmeker fəaliyyəti, İnternetdə kazino qumarının keçirilməsi qaydaları, bukmeyker mərclərində iştirak qaydaları, idman qaydaları, Təşkilatçının pin-up.site saytında yerləşdirilmişdir.

Qumar obyektlərinə girişi və/və ya qumar oyununda iştirakını məhdudlaşdıran şəxslərin reyestri verilmiş ərizələrə və ya məhkəmənin qərarına əsasən qumar obyektlərinə getməsi və qumar oyununda iştirak etməsi məhdudlaşdırılan şəxslər haqqında məlumatları özündə əks etdirən məlumat bazasıdır.

Mərc - oyunçu tərəfindən qumar oyununun təşkilatçısına verilən nağd pul və ya qrivna üçün oyun əvəzedicisi, qumar oyununda iştirak etmək üçün şərtdir və belə bir oyun qaydalarına uyğun olaraq ölçüsündən asılıdır. qumar oyununda uduşun (mükafatın) ölçüsü müəyyən edilir.

Bu Müqavilədə bütün digər təriflər və terminlər Təşkilatçının Qaydalarına və Ukraynanın mövcud qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq onların təriflərinə və ifadələrinə uyğun olaraq istifadə olunur.

2. Mövzu və ümumi müddəalar

2.1 Bu Açıq Təklif Müqaviləsi (Qumar Oynamasında İştirak Müqaviləsi) Sənətin mənası daxilində qoşulma müqaviləsidir. Ukrayna Mülki Məcəlləsinin 634-cü maddəsi və yalnız digər tərəfin bütövlükdə ona qoşulması ilə bağlana bilər.

2.2 Bu Müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq, Təşkilatçı İnternetdə kazino qumar oyunlarının təşkili və keçirilməsi, Təşkilatçının Veb-saytı (bundan sonra - Xidmətlər) vasitəsilə bukmeker mərclərinin təşkili və keçirilməsi xidmətlərini təklif edir, Oyunçu isə qeydiyyatdan keçdikdən sonra Təşkilatçının Saytında, Təşkilatçının Qaydalarına uyğun olaraq, Təşkilatçının Veb saytında mərc etmək və qumarda iştirak etmək imkanı var.

2.3 Təşkilatçının Veb saytında qeydiyyatdan keçməklə, Oyunçu bununla da bu Müqavilənin şərtlərini qəbul etdiyini təsdiq edir, həmçinin Qaydalar, Məxfilik Siyasəti, Loyallıq Proqramı və Təşkilatçının Veb saytında yerləşdirilən Təşkilatçının digər sənədləri və siyasətləri ilə tam tanışdır və onlara tam əməl etməyə razıdır. Qumar oyununda iştirak haqqında müqavilə Təşkilatçının oyunçudan qumar mərcini qəbul etdiyi andan bağlanmış hesab olunur.

2.4. Qeydiyyatdan keçmək üçün Oyunçu Təşkilatçının Veb saytında müvafiq ərizənin bütün tələb olunan sahələrini müəyyən edilmiş formada düzgün və tam doldurmalıdır. Forma həm Oyunçunun şəxsi məlumatlarını, həm də şəxsi hesaba girişi bərpa edərkən əlavə identifikasiya üçün zəruri olan əlavə (fərdiləşdirilməmiş) məlumatları ehtiva edir. Təşkilatçının sistemində oyunçunun müştəri hesabını yaratmaq və qumarda iştirak etmək üçün Oyunçu mövcud qanunvericiliyin və Təşkilatçı Qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq eyniləşdirmə prosedurundan (yoxlama, məlumatların yaradılması) keçməlidir.

2.5. İnternetdə kazino qumar oyunlarının keçirilməsi qaydaları, bukmeker mərclərində iştirak qaydaları və idman qaydaları müvafiq oyunda (mərcdə) iştirak üçün xüsusi qayda və şərtləri müəyyən edir və Təşkilatçının İnternet saytında yerləşdirilir. Mərcin qoyulması faktı Oyunçunun Təşkilatçının Qaydaları və konkret oyunda (cüt) iştirak şərtləri ilə tanışlığını və razılığını təsdiq edir.

2.6 Oyunçu bu Müqaviləni bağlayarkən onun 21 yaşına çatdığına, tam mülki fəaliyyət qabiliyyətinə malik olduğuna və qumar obyektlərinə girişi və/və ya qumarda iştirakı məhdudlaşdırılan Şəxslərin Reyestrində olmadığına və onun öz istəyi bu Müqaviləyə daxil olur və onun iradəsi azaddır və daxili iradəsinə uyğundur. Oyunçu narkotik və ya alkoqolun təsiri altında olmadığına və bu Müqaviləni bağlamaq və qumarda iştirak etmək üçün başqa qanuni məhdudiyyətlərə malik olmadığına zəmanət verir.

2.7. Oyunçu mövcud qanunvericiliklə, habelə bu Müqavilə və Təşkilatçının Qaydaları ilə müəyyən edilmiş qadağaya baxmayaraq, qumar oyununda iştirak etmişsə, Təşkilatçı ilə belə Oyunçu arasında qumar oyununda iştirak haqqında bağlanmış belə müqavilə etibarsızdır, və uduşların (mükafatların) ödənilməsi (verilməsi) belə bir müqavilə əsasında həyata keçirilmir.

2.8. Oyunçu bu Müqavilənin şərtləri və/və ya Təşkilatçının Qaydaları ilə razılaşmadıqda, Təşkilatçının Veb-saytından istifadəni dayandırmağa borcludur.

2.9. Təşkilatçı təsdiq edir ki, o, lisenziyalar əsasında və “Qumar oyunlarının təşkili və keçirilməsi üzrə fəaliyyətin dövlət tənzimlənməsi haqqında” Ukrayna Qanununun tələblərinə uyğun olaraq qumar oyunlarının təşkili və keçirilməsi ilə bağlı fəaliyyəti həyata keçirmək hüququna malikdir. ”

2.10 Tərəflər razılaşırlar ki, bu Saziş hüquqi qüvvəyə malikdir, Tərəflər üçün məcburidir və Tərəflər tərəfindən kağız və ya elektron formada əlavə imzalanmasını tələb etmir.

2.11 Təşkilatçı Oyunçulara əvvəlcədən şəxsi yazılı xəbərdarlıq etmədən bu Müqaviləyə dəyişikliklər etmək hüququna malikdir. Oyunçular, Təşkilatçının Veb saytında müvafiq məlumatları yerləşdirməklə edilən dəyişikliklər barədə məlumatlandırılırlar.

2.12 İnternetdə bütün kazino qumar oyunları müəyyən edilmiş qaydalara uyğun aparılır. Qumar oyununda iştirak etmək üçün mərclərin qoyulması qaydası və vaxtı, onların ölçüsü, qumar oyununun nəticəsinin müəyyən edilməsi qaydası, ödəniş şərtləri və Təşkilatçının hər bir qumar oyunu üzrə uduşun (uduşun) məbləğinin hesablanması qaydası Təşkilatçının saytında və/və ya müvafiq oyunun menyusunda yerləşdirilən müvafiq qumar oyununun qaydaları ilə müəyyən edilir.